کسب عنوان نمونه کشوری
بر اساس رأی کمیته ارزشیابی
سازمان فنی و حرفه ای کشور
با بیش از دو دهه تجربه موفق

         اخبار و اطلاعیه                                                                                          تخفیف های آموزشی

آمورش برنامه نویسی دپارتمان کامپیوتر

ارتباط مستقیم با مدیر

کادر آموزشی