دوره هاي family and friends

همگان ميدانند که ياگيري هرمهارتي از کودکي نهادينه و ريشه اي است پس هر انساني استعداد يادگيري دارد

همگان ميدانند که يادگيري هر مهارتي از کودکي نهادينه و ريشه اي استپس هر انساني استعداد يادگيري را دارد . فضاي شاد و پويا براي کودکان از مهترين اصول آموزشي است کتابهاي Family and Friends يرطبق استاندار oxfordطراحي شده است و شامل بخش هاي مختلف و مصور براي ايجاد انگيزه در يادگيري است کليه ي مقاطع علاوه بر کتاب اصلي داراي کتاب کار در منزل نيز ميباشند. هدف اصلي کتاب تمرکز بر مکالمه بوده و در انتهاي هر کتاب براي افزايش اعتماد به نفس و يادگيري مطالب کاربردي تردوره هايي تحت عنوان Free Discussionطراحي شده است که در اين دوره ها تمامي مطالب فقط به صورت گفتاري تمرين ميشود همچنين براي پيدا کردن اشکالات دستور زبان و ساختن جملات صحيح کتابهاي Grammer نيز آموزش داده ميشود

3