دوره هاي American English file

اهميت يادگيري زبان انگليسي بر کسي پوشيده نيست بر اين اساس تلاش کرده ايم تا با گردآوري بهترين اساتيد و با هدف تقويت مکالمه ....

اهميت يادگيري زبان انگليسي بر کسي پوشيده نيست بر اين اساس تلاش کرديم تا با گردآوري بهترين اساتيد و با هدف تقويت مکالمه دوره هايي را ايجاد کنيم که علاوه بر ايجاد فضاي آموزشي پويا و سرزنده براي انواع زبان آموزان با ايجاد فعاليت هاي آموزشي متعدد و استاندارد فرصت يادگيري را در اختيار شما عزيزان قرار دهيم.دوره ي بزرگسال مختص رده سني 14 سال به بالا بوده و شامل چهار مقطعElementary,pre-Intermediate,Intermediate,Advanceميباشد. کتابهاي American English Fileبا هدف تمرکز بر مکالمه و تحت پوشش قرار دادن تمام مهارت ها تمرکز خاصي براي تقويت مکالمه دارد.

3