زبان آلماني

زبان آلماني پرگويشورترين زبان اتحاديه اروپا با بيش از 95ميليون گويشور است

زبان آلماني پرگويشورترين زبان اتحاديه اروپا با بيش از 95ميليون گويشور است اين زبان دومين زبان اسناد علمي (پس از انگليسي) و سومين زبان بکار برده شده در تارنماهاي اينترنتي (پس از انگليسي و روسي) است. همچين گفته مي‌شود يک دهم کل کتاب‌هايي که هر ساله در جهان تأليف مي‌شوند به زبان آلماني است. استفاده از بهترين کتب و اساتيد با تجربه يک اصل مهم در يادگيري است که از اصول کاري ما براي رضايت شماست.

3