دوره ي IELTS

تلاش کرده ايم تا بر در اختيار گذاشتن بهترين کتب آموزشي براي آزمون IELTS از اتلاف وقت جلوگيري کرده....

تلاش کرده ايم تا با در اختيار گذاشتن بهترين کتب آموزشي براي آزمون IELTS از اتلاف وقت جلوگيري کرده و حداگثر نيازهاي زبان آموزان را در قالب استاندارهاي آموزشي برآورده کنيم. ويژگي هاي اين مجموعه آموزشي: پوشش دادن چهار مهارت اصلي زبان آموزان برگزاري آزمون هاي آموزشي وآماده کردن زبان آموزان براي آزمون اصلي آموزش نکات کليدي و توانايي بکار بردن آن ها در آزمون

3