سوابق آموزشی

* آموزش بيش از 6000 نفر از فراگيران و اعطاي گواهي نامه دولتي و رسمي
* آموزش بيش از 4000 نفر ار دانش آموزان آموزش و پرورش جهت اخذ ديپلم کارودانش
* آموزش به مددجويان کميته امداد امام خميني ره
* آموزش به کارکنان محترم شرکت مخابرات
* آموزش به کارمندان محترم بانک ملي
* آموزش به کارکنان محترم شرکت دخانيات تهران
* برگزاري دوره هاي آموزشي کامپيوتر به کارکنان دفاتر اسناد رسمي
* و شرکت هاي مختلف خصوصي3