تعيين سطح.

تعيين سطح رايگان براي تمامي دوره هاي آموزشي زبان.
همراه با مشاوره ي آموزشي براي تمامي سطوح .به دو صورت کتبي و شفاهي.

شرکت در آزمون تعيين سطح همواره يکي از دغدغه هاي زبان آموزان است .جايگيري در سطح مناسب از مهمترين اصول آموزشي است. اين آزمون شامل سنجش مهارت مکالمه مهارت شنوايي و تلفظ صحيح و مناسب است.اين آزمون ها با ضريب اعتماد بالا reliability بالا انجام ميشوند و به همين دليل شما مي توانيد مطمئن باشيد که سطح واقعي شما در اين آزمون مشخص مي شود.
نظرات کاربران

  • از نام

    نظر

نوشتن نظرات

 
3